Gudstjänster, andakter och bönesamlingar

Varje söndag klockan 11:00 firar vi gudstjänst i Jakobsbergskyrkan. Under sommaren 2023 kommer vi att ha gudstjänster gemensamt med Järfälla församling vilket innebär att gudstjänsterna sker i olika kyrkor och på delvis olika tider. Vi hänvisar till detaljer i församlingens kallender.

Varje torsdag klockan 20:00 bjuder vi in till en kortare bönesamling kring ljusbäraren

Du är alltid välkommen in när porten är öppen för enskild bön och andakt.

Genom ett par tusen år har söndagen varit dagen då kristna samlas för att fira gudstjänst. Det har en speciell innebörd, då det var denna dag då Jesus uppstod från döden. Varje söndag kan därför ses som en liten påskdag (påsken är kristendomens största högtid då vi minns Jesu död och uppståndelse).

I Jakobsbergskyrkans gudstjänster vill vi att varje deltagare skall finna ett rum både för sitt sökande och för sin tro. Vi önskar att människor i olika åldrar och från olika bakgrund skall möta en öppen famn och ett tilltal som tar livets alla erfarenheter på allvar. Vi vet att människor har olika erfarenheter med sig när de kliver in genom kyrkans dörrar och vill ge utrymme både för glädje och sorg, tacksamhet och oro, tro och tvivel. I gudstjänsterna öppnar vi både för Guds tilltal och vår egen bön. 

Genom att olika människor medverkar på flera sätt pekar församlingens gudstjänster på den mångfald av människor vi vill skall rymmas i församlingens gemenskap. Gudstjänst är ingen show, det är något vi gör tillsammans, men vi deltar alla utifrån våra egna förutsättningar. Oftast predikar någon av kyrkans pastorer i gudstjänsterna. 

I Jakobsbergskyrkans församling firar vi gudstjänst varje söndag kl 11.00 hela året. 

Under tiden som söndagsgudstjänsten pågår i kyrksalen firar också de barn som vill sin egen gudstjänst i kyrkan. Barnen börjar alltid med att vara med i inledningen av huvudgudstjänsten men går efter att barnens ljus har tänts tillsammans till barnens gudstjänst. Läs mer om Barnens Gudstjänst här!

Gudstjänstordning

I Jakobsbergskyrkan följer vi i regel den rytm som finns inom många kyrkotraditioner. I Equmeniakyrkans kyrkohandbok talar man om fyra flöden i gudstjänten: Samling – Ordet – Delande – Sändning.

De fyra gudstjänstflödena följer en rytm som känns igen i många sammanhang. Det skapar delaktighet både för dem som är vana att gå i kyrkan och för dem som inte är det. Vid Samlingen hälsar vi på varandra och förbereder oss på att fira gudstjänst. De centrala delarna i gudstjänsten är Ordet och Delande. Genom Ordet möter vi Guds tilltal. I Delande fördjupas gemenskapen med Gud och andra. Till sist avslutas gudstjänsten med Sändningen; vi bryter upp och återvänder till vardagen.

I det inledande flödet – Samling – riktas våra hjärtan mot Gud. Församlingen inbjuds att överlåta sina liv i Guds händer. Vanligtvis använder vi oss av en bön där syndens fulla konsekvenser tas på allvar, både den synd som vi själva gjort oss skyldiga till men också den som vi drabbats av:

Gud, med dig kan vi dela allt. 
Därför berättar jag nu om det som gör 
ont och det som jag ångrar. 
Jag har sårat andra 
och andra har sårat mig. 
Jag delar också det som gör mig rädd. 
Lyssna till mina tysta tankar.

I början av gudstjänsten ryms också många av de riter kyrkan har: Dop, barnvälsignelse, konfirmation, parentation och välkomnande av nya medlemmar.

I gudstjänstens andra flöde – Ordet – står Guds ord i centrum. Vi läser vanligtvis en till tre texter hämtade från söndagens evangeliebok, från det tema som varje söndag är tilldelat. Det är en text från Gamla testamentet, en epistel(brev)text och en från något av de fyra evangelierna. Vanligtvis predikar någon av församlingens pastorer. Predikan har som sin funktion att hjälpa församlingen att förstå sina liv i ljuset av bibelns texter och berättelser, hur den kristna tron, med Jesus Kristus i centrum, tar sitt uttryck idag.

I gudstjänsten tredje flöde – Delande – ryms ett svar på det tilltal som predikan ger. Delandet har sin grund i firandet av Herrens heliga måltid, nattvarden (bordets gudstjänst). Nattvarden är ett mysterium, där Jesus själv har lovat att konkret vara närvarande i sin kyrka. Vi får ta del av brödet och vinet som representerar Jesu kropp. I denna måltid ger Jesus av sig själv till oss och vi erkänner genom vår tro att vi också tillhör honom. Nattvarden är ett mottagande av Jesus själv, men också ett mottagande av alla dem som firar nattvarden. I Jakobsbergskyrkan firar vi i regel nattvard den första söndagen varje månad, men fler tillfällen tillkommer. Under tiden som nattvarden delas ut i församlingen finns det också andra sätt att uttrycka sin bön – genom att tända ett ljus i vår ljusbärare, söka personlig förbön eller skriva ner sin bön på ett papper som sedan lyfts upp i förbönsstunden efter utdelandet. I de gudstjänster då nattvard inte firas ges det också tillfälle för allt detta, en naturlig och viktig rörelse i kyrkorummet. Det är den stund vi delar våra liv med Gud och varandra.

I den avslutande delen – Sändning – sänds församlingen ut i vardagen styrkta av att ständigt vara i Guds-tjänst. Handboken säger:

Församlingen är en del av Guds mission i världen och utmanas att vara 
delaktig i denna genom vittnesbörd, tjänst och en vidgad gemenskap.

Hela gudstjänsten genomsyras av sången och musiken. Vi tror att Gud är fri att tala till oss genom vitt skilda uttryck – genom sång och musik, genom tystnad, genom Guds ord och genom nattvarden. I allt detta inbjuds församlingen att delta – gudstjänst är något vi gör tillsammans!