Tro och höra till

Att tro och höra till

Vi människor kan uttrycka vår längtan efter mening och sammanhang i livet på olika sätt. Alla är vi på väg i vårt sökande. Kärnan i kristen tro är att Gud valde att bli människa i Jesus Kristus för att vi skulle förstå vem och hur Gud är. Genom tron på Jesus Kristus öppnas vägen till ett liv i gemenskap med Gud och med andra i den kristna kyrkan. 

Att börja tro

Det finns inte ett rätt sätt att leva för den som vill gå denna vägen med Jesus. Människors liv ser olika ut med olika förutsättningar och sammanhang vilket gör att Jesu närvaro får olika konsekvenser i våra liv. Som kristna får vi därför tillsammans söka vägledning genom bön och i Bibeln. 

Bibeln beskriver den kristna tron som en väg och ger exempel på olika människors vägar fram till tro på Jesus Kristus. Två lärjungar som vill lära känna Jesus får svaret: ”Följ med och se!” Jesus lägger inte ut någon vattentät lära utan uppmanar istället dem att följa med och uppleva vem han är. Att börja tro är därför inte att nå ett mål, snarare är det att snöra på sig vandringskängorna – det är nu resan börjar.

Tro är gemenskap

Att tro på Jesus betyder livsgemenskap med honom, samtidigt öppnar den för gemenskap med andra kristna. Ända från den kristna kyrkans födelse var det en självklarhet att tron måste uttryckas tillsammans – kristen tro är personlig men aldrig privat. Prästen John Wesley lär har sagt: Det finns två saker man inte kan vara på egen hand: gift och kristen.

Den kristna gemenskapen uttrycks tydligast i gudstjänsten med bön och lovsång, fördjupning av livet genom Guds ord och predikan. Den gemensamma gudstjänsten vill ge kraft och styrka för livet och utmana till vittnesbörd och tjänst i vardagen. Centrum i gudstjänstlivet är nattvarden där gemenskapen med Jesus Kristus och med varandra får sitt fulla uttryck. Genom nattvardens bröd och vin uppmanas vi att dela brödet i världen och bära budskapet om försoning vidare.

Att höra till

I Bibeln finns många olika bilder av församlingen. De visar på skilda sidor av vad kyrkan är, men har det gemensamt att alla kristna hör ihop med Jesus och med varandra, att de hämtar kraften från honom och växer i tro tillsammans. 

  • Vinstocken och grenarna – Joh 15:1-10
    Alla som tror och tillhör kyrkan hör ihop med stammen, Kristus, och hämtar sin kraft från honom.
  • Församlingen är Kristi kropp – 1 Kor 12
    Alla (med)lemmar har olika gåvor, personligheter eller livssituationer. Ingen kan säga till en annan: ”Du behövs inte!” Den som är stark ska bära den svagare. Där finns en omvänd livsordning då vi uppmanas att ställa det som anses svagast främst. 
  • Levande stenar… Ef 2:20-22 / 1 Pet 2:4-5
    …i ett andligt husbygge där Jesus Kristus är hörnstenen och apostlarna och profeterna grunden. Vi bygger tillsammans!
Att bli en del av församlingen

Det finns inga fullkomliga människor i någon församling, bara människor som gör så gott de kan för att leva som kristna. Att gå med i församlingen är att bestämma sig för vilken riktning man vill gå och vilka man vill ha sällskap av på vandringen. Församlingen vill vara dina medvandrare på vägen i Jesu efterföljelse. 

Att bli medlem i en församling är att erkänna att vi inte klarar oss själva, du tar emot församlingen och församlingen tar emot dig. Det skulle kunna liknas vid när två tar emot varandra i ett äktenskap för att tillsammans bli något nytt. Efter detta beslutet har man en ny tillhörighet, ett andligt hem med systrar och bröder som tillsammans vill dela alla livets skeden. 

Vägen in i församlingen är dopet och tron. Dopet är Guds gåva till oss och tecken på Guds vilja med våra liv. Den som är döpt som barn får bekräfta detta dop i tro, den som inte tidigare är döpt inbjuds till att låta sig döpas.

Du som vill bli medlem eller undrar mer vad det innebär – prata med någon av församlingens anställda.

Att vara församling

Alla medlemmar i en församling är viktiga och har del i uppdraget att vara Kristi kropp på jorden. Jakobsbergskyrkans församling är dessutom en demokratisk församling, alla har möjlighet att påverka hur församlingen lever ut detta uppdrag. En församling är ingen åsiktsgemenskap, istället får vi hitta vägar att överbrygga där våra åsikter skiljs och hitta vägar framåt.

Att vara medlem innebär inte att göra massa saker, däremot erbjuds alla att bidra till församlingens liv med sin tid, kraft, pengar men också de gåvor Gud har gett oss. Alla inbjuds till att vara en del av det uppdrag församlingen står i.

Som medlem är ingen längre en gäst i församlingen utan detta är nu ett gemensamt hem. Vi får bjuda in andra och visa dem vad vi har fått uppleva här. Såsom Jesus har mött oss vill han att fler ska få sina liv förvandlade och leva med honom. Vi kan stolt stå i dörren och säga välkommen hit till vår församling, vårt hem.

Vem betalar kyrkan?

Jakobsbergskyrkan önskar att vi får vara en gemenskap som sjuder av liv och som rymmer olika generationer och kulturer. Här önskar vi att alla kan hitta uttryck och språk för sin tro – en tro som håller hela livet. Församlingen är skapad av Gud och har sin grund i Jesus Kristus! Tillsammans bär vi som Guds folk uppgiften att vittna om vår tro och tjäna medmänniskorna.

Låt oss göra en gemenskap

Aposteln Paulus använder ordet koinonia (det grekiska ordet för gemenskap) både när han talar om gemenskapen med Kristus, församlingens gemenskap, nattvarden och så konkreta ting som att samla in gåvor. Andra bibliska ord för insamling kan vara diakoni (tjänst) eller liturgi (gudstjänst).

Församlingens liv beror inte på pengar, men pengar ger möjligheter att fortsätta med allt det arbete vi gläds åt och att bära vidare den inspiration vi känner över allt som händer för olika åldrar i vår kyrka. Vi får bära vår församlings ekonomi tillsammans – var och en efter sina möjligheter.

Att höra till är gratis

En av de bärande idéerna i församlingen är att gemenskapen är fri och öppen. Att vara en del av Jesus Kristus och den kristna församlingen är alltid gratis, det är Guds nåd, därför har församlingen inga medlemsavgifter eller några krav på att man måste betala. ”Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, ty Gud älskar en glad givare.” (2 Kor 9:7)

Att höra till församlingens gemenskap är inte först och främst att ge eller att vara engagerad i olika verksamheter. Att höra till är framförallt att vara innesluten i församlingens omsorg och förbön och dela hela kyrkans uppdrag i världen. Vi tror att församlingens liv – gudstjänsten och den personlig relationen med Gud – skapar en inre kraftkälla genom den heliga Anden som präglar hela livet. 

Ur Jakobsbergskyrkans församlingsordning:

”Förutsättningarna för ansvaret kan skifta med levnadsförhållanden under olika perioder av livet. Det är en grundhållning, att alla bidrar utifrån sina möjligheter.”

Givande och offer

Givandet som sker i en församling är alltid präglat av Jesu kors, hans offer på korset är en förebild för allt kristet liv. Den rikedom som vi äger genom Jesus Kristus är större än alla andra rikedomar på den här jorden. Och genom den rikedomen har också vi möjlighet att offra av det vi har. Paulus skriver: 

”Frambär er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud.” (Rom 12:1) 

Medan vårt samhälle präglas av konsumism  och individualism – ju mer jag äger desto större lycka har jag, sägs det – så levs den kristna tron i gemenskap. Delandet av våra liv – vår tid, praktiska insatser och pengar – är ett uttryck för evangeliet, det glada budskapet, att Jesus Kristus offrat sitt liv för att vi ska få liv, liv i överflöd. 

Livet i Kristus är en gåva från Gud som vi också delar med oss av till andra. Som lärjungar till Jesus lär vi oss vad offer faktiskt handlar om – att ge livet vidare till andra. ”Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har.” (2 Kor 8:12)

Bön och givande

Varje söndagsgudstjänst tar församlingen upp en kollekt – det betyder att vi samlar in pengar. Kollekten är en symbol för allt det vi ger i olika former. I gudstjänsten ber vi om Guds välsignelse över de pengar vi samlar in på olika sätt. Ett genomtänkt, regelbundet offrande är ryggraden i församlingens ekonomi där vi också kan fördela våra gåvor till församlingen och Equmeniakyrkans arbete i Sverige och i andra länder.

Vägar till ett genomtänkt och regelbundet offrande

Offrandet till församlingen bör vara genomtänkt och ordnat. Genom att tänka igenom vår ekonomi och vårt offrande ser vi också över våra prioriteringar. Vi kan forma goda vanor i att ge, som förvandlar mig, dig och världen. 

Det finns flera olika former för vårt givande i Jakobsbergskyrkans församling. Vilket passar dig?

Jakobsbergskyrkans församling